2022

ON TÄSSÄ

Tarkempaa tietoa puista ja metsistä uusilla menetelmillä Virkkalan kulttuurin ystävät 30.11.2022


Metsät ovat keskeinen osa maapallon ekosysteemiä ja niillä on osaltaan tärkeä rooli elämän mahdollistajana planeetallamme. Tieto metsistä eli esimerkiksi metsävarojen määrästä ja metsien tilasta on jo sellaisenaan kiinnostavaa, mutta erityisesti metsiin liittyvän päätöksenteon kannalta mitatun tiedon merkitys on suuri. Metsävaratietoa tarvitaan metsien käyttöä koskevissa päätöksissä riippumatta siitä, liittyvätkö ne yksin tai yhdessä esim. metsänhoitoon, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, hiilensidontaan, puukauppaan, teollisuuden raaka-ainetarpeiden täyttämiseen tai ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Suomessa on pitkät perinteet metsien mittaamisesta ja metsävaratiedon tuottamisesta. Tarkka metsävaratieto perustuu muun muassa laadukkaaseen koulutukseen, metsänmittaustaidon hyödyntämiseen perinteisissä maastomittauksissa sekä huolellisesti suunniteltuun ja toteutettuun otantaan ja mallinnukseen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa, kuten myös maailmanlaajuisesti, metsävaratiedon tuotannossa on pyritty kehittämään uusia menetelmiä ja tekniikoita, joiden avulla voitaisiin tuottaa entistä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa puista sekä metsistä kaikille tietoja tarvitseville. Yksi uusista mittaustekniikoista on laserkeilaus, joka on saavuttanut 2000-luvulla aseman merkittävänä metsävaratiedon tuottamisen välineenä.

Laserkeilausta voidaan suorittaa useilta eri alustoilta: jalustalta maan pinnalta, ilmasta lentokoneesta, helikopterista tai droonista, tai maassa laitetta esimerkiksi autolla, mönkijällä tai ihmisvoimin kuljettaen. Laserkeilauksella tuotettuja kolmiulotteisia pistepilviä voidaan hyödyntää mm. puuta kuvaavien tunnusten mittaamiseen ja puiden laadun sekä metsien terveydentilan ennustamiseen ja kartoitukseen tai esim. maanpinnan korkeustietojen ja rakennusten 3D-karttojen sekä laajempien alueiden metsävaratiedon tuotannossa. Esittelen tilaisuudessa metsien ja puiden mittauksen viimeisimpiä kehitysaskeleita, uusimpia menetelmiä, mittalaitteita sekä tuloksia ja alan tutkijan ajatuksia niiden tarjoamista mahdollisuuksista metsävaratiedon tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa.


MMT Ville Luoma Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto